top of page
  • Flickr Kenia AR
  • Instagram Kenia AR
  • LinkedIn Kenia AR
תערוכת תמונות: המפלגה, הידע והמחווה (פורטוגל)
תערוכת תרבות וחינוך: מוזיאון ארכיאולוגי והיסטורי ברמה המרכזית (ברזיל)

אנחנו עסק בבעלות משפחתית ומופעל.

עבודה זו בוצעה בשני שלבים. בהתחלה עשיתי דיווחי צילומים על אתרים ארכיאולוגיים ואוספי מורשת בגויאס וברזיליה. החלק השני של העבודה נבע משכלול העיצוב הגרפי וביצוע לוחות התצוגה. עשויים עץ, הפנלים ניתנים לניתוק, מה שמאפשר לערוך תערוכות נודדות.

תערוכת מניות תאגידית: בולסה דו אגרומרקדו (ברזיל)