top of page
  • Flickr Kenia AR
  • Instagram Kenia AR
  • LinkedIn Kenia AR

הצילומים שלי מאורגנים באוספים שכותרותיהם נועדו לשקף - באופן סובייקטיבי או אובייקטיבי - מצב חשיבה דינמי של הכותב והיצירה עצמה.

אוסף תצלומים זה הוא תוצאה של 15 שנות מסעות שנערכו בחיפוש אחר המקומות הקדושים של האנושות. כאן, הצילום הופך לאמצעי ומטרה בהצדקת חיפוש פנימי.

bottom of page